Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w GEOBEST

urządzenie geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje szeroki zakres usług. Jedną z pierwszych czynności w procesie inwestycyjnym jest wykonanie przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe mapy do celów projektowych.

 

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych zawiera informacje o zagospodarowaniu terenu (w szczególności dane dotyczące budynków oraz infrastruktury naziemnej), uzbrojeniu terenu, granic działek ewidencyjnych oraz informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej  - linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Procedurę opracowania mapy do celów projektowych kończy uzyskanie przez geodetę pieczęci (klauzuli urzędowej) potwierdzającej, prawidłowość wykonania pomiarów i przyjęcie ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Uzgodnienia ZUD

Złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnego opinii z narady koordynacyjnej.

 

Geodezyjne opracowanie projektu

Wynikiem tej czynności jest szkic realizacyjny przekazywany inwestorowi lub generalnemu wykonawcy.

 

Prace realizacyjne

W ramach prac realizacyjnych oferujemy tyczenie obiektów w terenie, osi i obrysów, ścian, budynków, sieci i przyłączy, a także wyznaczanie reperów roboczych.
Po zrealizowaniu wyżej wymienionych elementów wykonujemy inwentaryzację geodezyjną, która obejmuje m.in. wykopy, fundamenty, słupy, ściany, stropy, szachty windowe, budynki, sieci i przyłącza.
Z wykonanych czynności sporządzamy dokumentację oraz mapy powykonawcze.

 

Monitoring geodezyjny

Nasze usługi obejmują również monitoring geodezyjny, który pozwala na badanie przemieszczeń, odkształceń i osiadania, a także badanie rozwarcia rys. Wykonujemy pomiary inklinometryczne, monitorujemy ściany szczelinowe i inne zabezpieczenia prac ziemnych. 

 

Inwentaryzacja powierzchni w budynkach mieszkalnych i usługowych

Oferujemy również:

  • inwentaryzację powierzchni w budynkach mieszkalnych, obiektach usługowych i biurowych. Wykonujemy pomiary powierzchni użytkowej na potrzeby związane ze sprzedażą lokali, zgodnie z normą PN-ISO 9836 lub jej modyfikacją,
  • kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania transakcji sprzedaży lokali,
  • pomiary i obliczenia powierzchni wynajmowanej (biurowej) w oparciu o zasady BOMA lub TEGOVA,
  • wykonanie Inwentaryzacji Architektoniczno – Budowlanej dla istniejących budynków.

 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Proces inwestycyjny od strony geodezyjnej kończy się wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z prawem, należy ją wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków i sieci uzbrojenia terenu. Przyjęta do zasobu (oklauzulowana) mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą jest niezbędna do złożenia wniosku o  wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.